Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор

Во согласност со Статутот на МАНД:

Член на МАНД може да биде секој археолог што професионално врши работи од областа на археологијата - граѓанин на Република Македонија, кој доброволно ќе пристапи со давање на писмена изјава.
Зачленувањето во МАНД се врши со пристапница, односно со издавање на членска книшка, која при исклучувањето или престанокот на членувањето во друштвото задолжително се враќа.
Во МАНД може да членуваат и почесни членови - еминентни поединци кои дале особен придонес за развојот на археологијата, за што решава Собранието на предлог од Претседателството (Член 4)

Членот има право да биде избиран во органите на МАНД, да учествува во работата на МАНД и да придонесува за неговиот развој и популаризацијата. (Член 5)

Обврски на членовите на МАНД се:

  • да земаат конкретно учество во спроведувањето на Програмата за активностите на МАНД;

  • да присуствуваат на состаноците;

  • редовно да ја плаќаат членарината. (Член 6)


 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop