Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
Новости
   
12.10.2010. - Измени во програмата на XXI Симпозиум на МАНД

МАНД -
Македонско археолошко научно друштво

XXI Симпозиум

26 - 29. 10. 2010
хотел Цар Самуил, Банско, Струмица

Програма

Вторник, 26.10.2010.

Пријавување на учесниците во хотелот

Сала 2:
11.00   Свечено отварање на симпозиумот      
-  Поздравен говор на Г-дин Зоран Заев, Градоначалник на град
Струмица (11.15 - 11.30)
-  Поздравен говор на диа Славица Тасева, Директорка на НУ
Музеј и завод Струмица (11.30 - 11.45)
-  Коктел (12.00 - 12.30)

 Презентација на регионот на Струмица (12.30-14.00)
Претседавач: м-р Љубинка Џидрова
12.30 м-р. Зоран Рујак, диа Славица Тасева
Фортификациониот систем на Цареви кули, Струмица       
12.45    проф. д-р. Марјан Јованов, Ване Секулов
Бело Гробје на Драгулево -последни информации
13.00    м-р. Зоран Рујак 
За карактерот на бронзенодопската култура на Цареви Кули,
Струмица  
13.15    Маргарита Стаменова Атанасова
Доцноантичка палата, локалитет Мацук, Струмица
13.30    д-р. Бошко Ангеловски
Прилог кон проучувањето на  оловни проектили и наоди од
Цареви Кули - Струмица              

  •      д-р. Фаница Вељановска 

Случај на таласемија од Св.15 Тивериополски маченици,
Струмица

14.00   Ручек
   

Сала 2:
Секција за антички период: (17.00-19.15)    
Претседавач: проф. д-р. Марјан Јованов
17.00    проф. д-р Каролина Снајвли
Истражувања на Големо Градиште, Коњух во 2009 и 2010 год.
17.15      м-р. Љубинка Џидрова 
Литургиски ред и уредување на рановизантиските
базилики во Македонија
17.30      проф. д-р. Виктор Лилчиќ 
Античкиот град на Висока во раноантичкото цивилизациско
миље
17.45      кафе пауза
18.00      д-р. Антонио Јакимовски 
Археолошки комплекс Старо Бонче
18.15      д-р. Стевче Тодоровски
Античка патна мрежа во југозападна Македонија
18.30       проф. д-р. Снежана Филипова
Ранохристијанска  пластика во Македонија, нови наоди

  • Емил Сламков

Локалитет Градишор Мрамор, с. Милетково
Дискусија

20.00     Вечера

Среда, 27.10.2010.

Појадок

Сала 1:
Секција за предисторија и рана антика:  (9.30-12.00)
Претседавач: м-р Љиљана Шаламанов Коробар
9.30      проф. д-р. Драги Митревски
Предисториско Кале, Скопје
9.45      Александар Миткоски, Душко Темелкоски
Локалитет Ридот кај с. Мазучиште, прилепско, заштитни
археолошки истражувања
10.00    Илинка Атанасова
Култна пластика од енеолитското светилиште во с. Спанчево,
Кочани
10.15    Игор Толевски
Тумба кај с. Мралино, скопско
10.30     кафе пауза
10.45     Јовица Станковски
Железнодопска керамика на локалитетот Татиќев Камен, с.
Кокино            
11.00    проф. д-р. Алексеј Стоев
Астрономска интерпретација на азимути и ориентации на
светилиште Татиќев Камен, општина Старо Нагоричане
11.15    Ирена Колиштркоска Настева
Врањак, Варвара

  • м-р. Александра Папазовска Санев

Резултати од истражувањата на некрополата Мали Дол во с. Тремник, Неготино
Дискусија

Сала 2:
Секција за антика и среден век:   (9.30-12.15)
Претседавач: Лилјана Кепеска
9.30    Игор Кузманоски
Римски домус од секторот Југоисточен бедем во Скупи
9.45     Ленче Јованова
Скупи-југоисточен бедем, културна стратиграфија
10.00   д-р. Марина Ончевска Тодоровска
Големиот термален објект во Скупи
10.15   диа Катја Грујевска, д-р. Марина ОнчевскаТодоровска
Начин на градба и композиција на Големиот термален објект во
Скупи
10.30   кафе пауза
10.45   м-р. Маја Басотова
Римска војничка диплома од Скупи
11.00   Ана Стеваноска
Предмети од коска од Скупи - Градска територија, истражувања
2008-2010 год.
11.15   Лена Поповска
Стаклени садови од Скупи во форма на урма

  • м-р. Мимица Велова Граорковска

Три вештачки деформирани черепи од источна некропола на
Скупи

  • м-р.Киро Ристов

Продукција на питоси од Таор
Дискусија

12.30  Посета на римската бања во Банско

 14.00    Ручек

Сала 1:
Секција за предисторија и рана антика:   (16.30-19.00)
Претседавач: Александар Миткоски

  •  д-р. Драгиша Здравковски

 Најстариот културен слој на Тумба Маџари

  • Елена Стојановска Канзурова

 Резултати од археолошките истражувања 2009-2010 година на
лок. Тумба Маџари
17.00    м-р. Љиљана Шаламанов Коробар
Палеолитот во Р. Македонија
17.15    кафе пауза
17.30 проф.д-р. Марјан Јованов
Архајски бронзи од Корешница
17.45    проф. д-р. Никос Чаусидис, м-р. Гоце Наумов
Неолитски жртвеници во вид на антропоморфизирана куќа од
Говрлево и Зелениково
18.00 Љубо Фидановски
Истражувања на неолитската населба Говрлево во 2008-2009 год.
18.15 м-р. Гоце Наумов
Фрагментирани неолитски фигурини од Говрлево и Зелениково
18.30 д-р. Марија Станковска Ѕамали
Пчелата како симбол во погребните ритуали, пример со златната
маска од Требеништа

Сала 2:
Секција за антика и среден век:  (16.30-19.15)
          Претседавач: Ване Секулов
16.30 Митко Штерјов, Ѕвонко Белдедовски
Археолошки истражувања на средновековната тврдина Исар-
Кале, Штип во 2009 година
16.45    д-р. Трајче Нацев, Илинка Атанасова
Новооткриена работилница за стакло во Баргала
17.00    м-р. Гордана Јанева
Наоди на римски провинцијални монети во Брегалничкиот регион
17.15    кафе пауза
17.30    д-р. Крстана Панајотова
Античка некропола во Аполонија
17.45 м-р Златко Видески  
Истражувања на некрополите на лок. Исар-Марвинци 2009-2010
(Капитален проект)
18.00   Цоне Крстевски, Милан Митовски, Цветанка Вучкова, Виктор
Симоновски
Резултати од истражувања на римската некропола на лок. Исар,
с. Марвинци, од 2009-2010 год.
18.15    Јулијана Иванова, Благица Стојанова, Магдалена Манаскова
Првични сознанија за археолошкиот локалитет Гробана, Виница
18.30     д-р. Александра Николоска
Антички мистериски култови на тлото на Р. Македонија
18.45     д-р. Звонко Николовски
Прилог кон генеологијата на името на с. Никуштак - археолошки
и историски извори            
Дискусија

19.30      Годишно Собрание на МАНД и промоција на МАА 19.

20.30      Вечера

Четврток, 28.10.2010.

Појадок

Сала 1:
Секција за предисторија и рана антика:  (9.30-11.00)
Претседавач: д-р Звонко Николовски
9.30        Дејан Ѓорѓиевски, Мирослав Петковски
Градиште - Пелинце, истражување 2009 година
9.45        Гордана Спасовска Димитриоска
Кржалица Карбуница
10.00    м-р. Анета Ивковска
Археозоолишка анализа на животинските коски од неолитскиот
локалитет Карталица
10.15 Трајанка Јовчевска
Неолитска населба Писта кај с. Новосело, Велес
10.30 кафе пауза
10.45 Василка Димитровска
Локални ресурси за камени алатки низ призмата на материјалот
од Руг Баир

Секција за антика и среден век:  (11.00- 12.30)
Претседавач: Игор Кузманоски
11.00    Лилјана Кепеска, Костадин Кепески
Почитување на царскиот култ во Стибера
11.15 проф. д-р. Виктор Лилчиќ, Весна Ѓорѓиевска 
          Античкиот храм од Аударист
10.30 кафе пауза
10.45    Валентина Тодороска, д-р Ирена Росси 
Цаска, антички шиен брод
11.00 Томислав Микулчиќ
Луксузна византиска керамика од Скопско Кале
11.15 Благоја Китановски, Иван Котевски-Митровски, Слободанка
Ѓуровска
Средновековна куќа од Скопско Кале
11.30 Виолета Шамбар
Конзервација и реставрација на зграфито садови од локалитетот
Кале, Скопје
11.45 Драгица Живкова
Османлиски монети од Скопската тврдина, истражување 2010 г.
12.00    м-р. Славица Бабамова
Необјавени антички натписи од Македонија   
Дискусија

Сала 2:
Секција за антика:     (9.30-12.30)
Претседавач: Аница Ѓорѓиевска
9.30      м-р. Силвана Блажевска
Стоби 2009-2010 год.
9.45      Јован Радњански
Истражувања на сектор Храм, 2009-2010 год.
10.00   Мила Шурбаноска, д-р. Антонио Јакимовски, Катерина
Касапинова
Истражувања на Градбата со арки (Римски форум) 2009-2010 год.
10.15    Христијан Талевски, Димитар Николовски, Љубинко Ѓекиќ
Истражувања на рановизантиска населба на Стоби 2009-2010 год.
10.30    кафе пауза 
10.45    Златко Кованцалиев
Некрополите на Стоби-истражувања 2009-2010 год.
11.00 Гоце Павловски
Истражувања на театарот во Стоби, 2009-2010 год.
11.15    Сања Битрак
За монетите од ископувањата на Стоби 2009-2010 год.
11.30    Милена Мешкова
Две нови остави од Стоби
11.45    Билјана Јовановска
Пролегомена кон нумизматиката во античкиот град Стоби
12.00 Елица Николова
Ранохристијански симболи од објекти во Стоби
Дискусија

14.00      Ручек

Сала 1:
Секција за антика и среден век: (16.30-18.45)
Претседавач: д-р Антонио Јакимовски
16.30   Љуљета Абази
Брезничко Кале, с. Ларце, тетовско
16.45   Ефтимија Павловска
Остава со статери од околината на Скопје
17.00   м-р. Маја Хаџи Манева  
Ковницата Тесалоника во времето на Маврикиј
17.15   кафе пауза
17.30   м-р. Александрос Реџиналд Ѕамали
Остава на монети од Штип - обид за реконструкција на оставата
со монетите на Дероните
17.45   Данче Голубовска
Стандардизација при изготвување на програмите за заштита на
културното наследство
18.00   Ленка Ангелкоска
Големите годишни археолошки изложби во Музејот на
Македонија-извештај и импресии  
18.15   д-р. Трајче Нацев
Баргала-истражување 2008-2010 год.
Дискусија

Сала 2:
Секција за антика и среден век: (16.30-18.15)
Претседавач: м-р. Славица Бабамова
16.30      м-р. Анита Василкова
Кале Згрополци - истражувања 2008-2009, гробни прилози и
нивно симболично и религиозно значење
16.45     м-р. Јелена Јариќ
Присуството на византиската војска од 5 - 7 век во Македонија,
преку анализи на воени инсигнии
17.00     Методија Ѓуровски
Убикација на градот Персеида
17.15     кафе пауза
17.30     Аница Ѓорѓиевска, Енгин Насух
Резултати од систематските археолошки истражувања во
Хераклеја Линкестис 2009/2010 год.
17.45     м-р. Весна Калпаковска, Аница Ѓорѓиевска, Енгин Насух
Епиграфски прилози од Хераклеја
18.00     Гордана Спасовска Димитриоска
Црква Св. Спас, Скопје, некропола   
Дискусија

20.30   Свечена вечера

Петок, 29.10.2010

Појадок

9.00  Заминување од хотелот 

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop