Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор

МАНД претставува здружение на археолозите од Македонија, формирано 1972 година во Прилеп, под името “Археолошко друштво на Република Македонија“. За свој прв претседател, здружението го избра Бошко Бабиќ, тогашен директор и археолог на Народниот музеј на во Прилеп.

На 21.01.1974 година е донесена одлука за покренување на периодичното стручно списание Macedoniae acta archaeologica, при што е вибрант и редакција во состав: Бошко Бабиќ, одговорен уредник, Д-р. Блага Алексова, Д-р. Иван Микулчиќ, Вера Битракова Грозданова и Воислав Санев, членови. Во првиот број на ова списание, во 1975 година се објавени соопштенијата од Првиот симпозиум на друштвото, одржан на 12-13. II. 1973 година во Скопје.

Од формирањето до денес Друштвото има одржано неколку конгреси, тематски расправи - тркалезни маси и 20 симпозиуми, посветени на резултатите од археолошките истражувања во Македонија.


 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop