Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
проф д-р Елица Манева

Д-р Елица Манева дипломирала на Филозофскиот факултет - група археологија во 1972 год. Магистрира на истиот Универзитет 1977 година со тема „Хеленистичка и римска керамика од Хераклеја”. Докторира на Филозофски факултет во Скопје во 1991 год. на тема: „Средновековен накит од Македонија”. Во 1973 год. се вработува во Одборот за Хераклеја во
Битола и моментално работи на Филозофскиот факултет - Скопје, Институт за историја на уметност со археологија како вонреден професор по Средновековна археологија. Во своето работење имала повеќе функции и тоа: член на редакциските одбори на Хераклеја, Зборник на трудови - Битола, Мацед. ацта арцхаеол., Балцанославица, Културен живот, Изворник, Годишен зборник на Филозофски факултет и др.; Управни тела на АДМ, САДЈ, на Филозофски факултет - Скопје, Балканолошки институт Сарајево, Институт за старословенска култура - Прилеп, Музеј на Македонија, Републички завод за заштита на спомениците на културата - Скопје, Завод и Музеј - Битола, Музеј на град Неготино и др.

БИБЛИОГРАФИЈА

1977
 
• Доцнежноаретинска сигилата од Хераклеја / The Late Arretine Terra Sigillata from Heraclea / - Summary - / Maced. acta archaeol. 3, Прилеп 1977, 67-79.

1980-81
 
• Резултати од заштитните ископувања на локалитетот „Партизански гробишта“ кај Хераклеја / Зборник на трудови, 2-3, Битола 1980-81, 65-83.

1983-84

• Гробовите бр. 24 и бр. 25 од лок. Extra Muros: (Прилог кон проблематиката на средновековниот стратум во Хераклеја) / Зборник на трудови, 4-5, Битола 1983-84, 35-45.

• Светилки од музејската збирка во Хераклеја / Зборник на трудови, 4-5, Битола 1983-84, 47-63.

1986

• Шлем со спојки од Хераклеја / Casque à fermoir de Héraclée – Résumé - / ЖА, год. XXXVI, т. 1-2, Скопје 1986, 71-88 + таб.

• Средновековна некропола кај базиликата Де во Хераклеја / Medieval Necropolis with the Basilica D in Heraclea – Summary - / Историја, год. XXII, бр. 1, Скопје 1986,169-199.

• Прилог кон решавање на убикацијата на средновековниот град Битола / A Contribution Towards Solutions of Location of the Medieval Town of Bitola – Summary - / Историја, год. XXII, бр. 2, Скопје 1986, 267-274.

• Битола, Heraclea Lyncestis - базилика „extra muros“, ранохристијанска и словенска некропола / Heraclea Lyncestis – Basilica „Extra Muros“, Early Christian and Slavic Cemetery / АР 26 (1985), Ljubljana 1986, 139-140.

1985-86-87

• Претходен извештај за двојната некропола на базиликата Де во Хераклеја / Зборник на трудови, 6-7-8, Битола 1985/86/87, 35-47 .

• Коскени плочки од рефлексни лакови и троребрести врвови од стрели со номадско потекло од Хераклеја / Зборник на трудови, 6-7-8, Битола 1985/86/87, 49-59; таб.

1987

• Резултати од заштитните ископувања Extra Muros во Хераклеја / The Results of the Protective excavations extra muros in Heraclea – Summary - / Maced. acta archaeol. 7-8 (1981-1982), Скопје 1987, 125-142.

• Cassque à fermoir d' Heraclée AIUG 24, Ljubljana 1987, 101-111.

1988

• Средновековни наушници и обетки од Хераклeја / Medieval Earrings from Heraclea – Summary- / Зборник на трудови, 9, Битола 1988, 39-46; таб.

• Средновековно огнило - секало од Хераклеја / A Medieval Steel from Heraclea – Summary - / Зборник на трудови, 9, Битола 1988, 47-50.

• Неколку видови накит од крајот на антиката од Хераклеја / /Several Types of Late Roman Jewellery found at Heraclea – Summary - / КН, 12-13, Скопје 1988, 45-49; таб.

• За карактерот и времетраењето на источното доцноантичко предградие на Хераклеја / On the character and duration on the Late Roman suburb of Heraclea – Summary - / Maced. acta archaeol. 9 (1983-Ј984), Скопје 1988, 175-186.

1989

• Базиликата Д од Хераклеја Линкестис / The Basilica D from Heraclea Lyncestis – Summary - / Лихнид, кн. 7, Охрид 1989, 51-63 стр.

• Некропола од крајот на антиката од Хераклеја Линкестис / Late Roman Cemetery from Heraclea – Summary - / Maced. acta archaeol. 10 (1985-1986), Скопје 1989, 161-181.

• (приказ): XXXIII Corso di cultura sull'arte ravennate e Bizantina, - Ravenna 1986 Maced. acta archaeol. 10 (1985-1986), Скопје 1989, 278.

• (приказ): Joachim Werner, Der Schatzfund von Vrap in Albanien, Studien zur arhaeologie der Awaren 2, Wien 1986 Maced. acta archaeol. 10 (1985-1986), Скопје 1989, 279-280.

• (приказ): Starohrvatska prosvjeta, ser III, sv. 17, Muzej hrvatskih arheol. spomenika u Splitu - Split 1987/88 Maced. acta archaeol. 10 (1985-1986), Skopje 1989, 280-281.


1990

• Доцноантички белегзии од Хераклеја / Des bracelets de la Basse antiquité de Heraclea – Résumé - / Maced. acta archaeol. 11 (1987-1989), Скопје 1990, 171-180.

• Керамидарка - с. Мокрино кај Струмица: ископување 1988 / Keramidarca – Mokrino village near Strumica, 1988 – Summary / Maced. acta archaeol 11, (1987-1989), Скопје 1990, 215-226. (Е. Манева, Ј. Ананиев).

• (приказ): Joachim Werner, Der Grabfund von Malaja Perešćepina und Kuvrat, Kagan der Bulgaren, München 1984 Maced. acta archaeol. 11 (1987-89), Скопје 1990, 243-244.

• Керамидарка, средновековна некропола / Keramidarka, Mediaeval Cemetery / АР 29 (1988), Ljubljana 1990, 208-209.  (Е. Манева, Ј. Ананиев)

1990-91

• Токајски наушници од Македонија / Les boucles d'Oreilles „Tokay“ provenantes de la Macedoine – Résumé  - / ГЗФФ, год. 43-44, бр. 17-18, Скопје 1990-91, 105-110.

1991

• (приказ): XII Интернационален конгрес за пре и протоисторија - Братислава 1991.Maced. acta archaeol. 12 (1990-91), Скопје 1991, 277-278.
   
1992

• Средновековен накит од Македонија КЖ, год. XXXVII, 1/92, Скопје 1992,30-32.

• Археолошки белешки за средновековните некрополи од Македонија КЖ, год. XXXVII, 2/92, Скопје 1992, 32-36.

• Medieval Jewellery of Macedonia Macedonian Review, god. 22, No 2, Skopje 1992, 157-160 .

• Medieval Necropolises in Macedonia Macedonian Review, god. 22, No 3, Skopje 1992, 269-274.

• Important moments of the Medieval archaeology Macedonian newsmagazine, No 4-5, Special Edition, „Archaeology in Macedonia“, Skopje (May-June), 1992, 21-22.

• Medieval Jewellry Macedonian newsmagazine, No 4-5 Special edition „Archeology in Macedonia“: Skopje (May-June) 1992, 22-23.

• Групен наод на аграфи од Св. Атанас - Варош кај Прилеп Arheo, 13/1991, Ljubljana 1992, 62-65.

• Глоси околу теориите за старите верувања кај Словените КЖ, год. XXXVII, Скопје 1992/93, 36-40.

1993

• Хераклеја во раното христијанство / Heraclea in the Early Christianity - Summary - / КН, 16, Скопје 1993, 17-32.

• Les bracelets medievaux en Macédoine Acte du XII Congrès international des sciènces Prèhisroriques et Protohistoriques, Tom. IV, Bratislava (1991), Bratislava 1993, 237-245.

• Има ли мнемонистичка симболика декорацијата на рачката од еленовото рогче од Водоча? / Does the Decoration on the Deer Handle convey mnemonic Symbolics? – Summary - / Maced. acta archaeol. 13 (1992), Скопје 1993, 265-273. (Е. Манева, Ј. Ананаиев)

• Посебностите на македонското средновековие КЖ, год. XXXVIII, бр. 1, Скопје 1993, 18.

• Дамите од „Крстеви“ КЖ, год. XXXVIII, бр. 1, Скопје 1993, 38-39.

• The Secret of the Crosses Macedonien Review, god. 23, No 2-3, Skopje 1993, 183-185.

• (приказ): Lech Leciejewic, Slowianie zachodni z dzijow Tworzenia sie sredniowiecznej Europy, Wroclaw, Warszawa, Krakow, Gdansk, Lodz 1989 Maced. acta archaeol. 13, Скопје 1993, 288-230.

1994

• Средновековен период (VII-XIV век) Археолошка карта на Република Македонија, т. 1, Скопје: МАНУ, Музеј на Македонија, 1994,165-179.

• Интеракцијата меѓу археологијата и етнологијата при проучувањето на средновековниот накит од Македонија КЖ, год. XXXIX, бр. 4-5, Скопје 1994, 36-40. Medieval Jewellery from Macedonia: The Interaction between Archaeology and Ethnology Macedonian Review, XXIV, No 2, Skopje 1994, 115-119.

1995

• Средновековни некрополи од Македонија / Medieval Necropolisis in Macedonia – Summary - / Историја на културата на Македонија, кн. 1, Скопје: МАНУ 1995, 63-71.

• Аспекти на проблематиката на средновековната материјална култура во Македонија / Aspects of the Problematics of the Medieval, Material Culture in Macedonia – Summary - / Историја на културата на Македонија, кн. 2, Скопје: МАНУ 1995, 127-152.

• Употребата на ранохристијанските свети места во средновековна Македонија КЖ, год. XL, br. 1-2, Скопје 1995, 28-35.

• Гробот бр. 4 од некрополата „Крстеви“ кај Демир Капија / Tomb No 4 at Krstevi site near Demir Kapija – Summary - / Свети Климент и Наум Охридски и придонесот на Охридскиот духовен центар за словенската просвета и култура, Скопје: МАНУ 1995, 223-243.

1996

• Кому му припаѓа велмошкиот накит од оставите во Маркови Кули и Св. Атанас - Варош, Прилеп? / Whom did the Hidden Mervelous Jewellery from the Remains of the towers of Marko and St. Atanas in Varosh, by Prilep belong to – Summary - / 600 години од смртта на Крали Марко (Прилеп 1995), Историја, Скопје 1996,  331-346.

• Археолошки траги од култот на мртвите на средновековната некропола „Крстеви“ Демир Капија / Archeological traces of the cult of the dead in the Medieval Necropolis in Krstevi near Demir Kapija – Summary  - / ГЗФФ, кн. 23 (49), Скопје 1996, 271-280.

• Средновековната некропола „Крстеви“ - ископувања 1992-1994 / Medieval necropolis „Krstevi“ in the Villige of Korešnica – Summary - / Maced. acta. archaeol.  14 (1993-95), Скопје 1996, 185-200.

• Христијанското обележје кај средновековниот накит од Македонија Пелагонитиса, II, Битола 1996, 60-69.

• (приказ): Т. Тотев, Пресловското съкровише, Шумен 1993 КН, 19-20-21, 1992-93-94, Скопје 1996, 349-352.

• (приказ): XL Corso di cultura sull' arte ravennate e bizantina (Ravenna 1993) KH, 19-20-21,1992-93-94, Скопје 1996, 353-355.

• Ксенија Вински – Гаспарини (1919-1995), in memoriam, Maced. Acta. Archaeol. 14, 1996, 265 266

• (Рецензија) Pascale Shevalier, Ecclesiae Dalmatiae, Salona II, Collection de l΄école française de Rome – 194/2, Rome – Split 1995, Maced. Acta. Archaeol. 14, Скопје 1996, 249-252

1997

• Некои аспекти за проблематиката на рано-средновековната културна група Комани-Круе и нејзиното присуство во Македонија / Notes on the Early Medieval Cultural Group Komani-Krue and its Presence in Macedonia – Summary - / Изворник, год. I, бр. 1-2, Струга (1996) 1997, 11-25.

1998

• La survie des centres paléochrétines de Macédoine au haut Moyen âge Acta XIII CIAS, X (Split 1996), Citta del Vaticano - Split 1998, 843-858.

• Археолошки траги за средновековната облека од Македонија / Archaeological traces of Medieval Clothes from Macedonia – Summary - / Македонската литература и култура во контекстот на медитеранската литература и култура во контекстот на медитеранската културна сфера, Скопје: МАНУ 1998, 351-372.

• Словенски пагански амулет од Давина Balcanoslavica, 22-24 (1995-1997), Прилеп 1998, 7-24.

• Nota bene и коментари за паганските светилишта на древните Словени КЖ, год. XLIII / 2, Скопје 1998, 87-90.

• L'Amulette paienne slave de Davina, Une contribution a 1' interpretation de sa destination, REVIEW, Гласник ГИНИ, год. 42(4), бр. 3(4), Скопје 1998, 49-64.

1999

• Гробот 42 од Пепелиште / Tomb No 42 at Pepelište – Summary - / ГЗФФ, кн. 26(52), Скопје 1999, 171-195.

• Средновековен Просек: Престолнина на самостојни господари, несуден дом на византиски принцези, средиште на сценски игри КЖ, год. XLIV, 1/99, Скопје 1999, 48-55.

• Сондажни ископувања на локацијата Копанец с. Корешница, Демиркаписко / Trial Excavations at the Locality Kopanec near v. Korešnica, Demir Kapija – Summary - / Maced. acta archaeol.15 (1996-1997) Скопје 1999, 339-357.

• (приказ): Танас Вражиновски, Народна митологија на Македонците, кн. I, II, Скопје - Прилеп, 1998 Maced. acta archaeol, 15, Скопје 1999, 426-427.

• (Рецензија) Танас Вражиновски, Народна митологија кн. I, II, Скопје, Прилеп 1998, Maced. Acta. Archaeol. 15, Скопје 1999, 426-427.


2000

• Тези за карактерот на театарот од средновековниот Просек, Историја на идеите на почвата на Македонија, МАНУ, кн. 11, Скопје 2000, 87-95.

2001

• Нумизматички предлошки во декорацијата на шлемот со спојки од Хераклеја, Монетите и монетоковниците во Македонија, Зборник на тудови од симпозиумот одржан по повод 80 години од животот и 50 години наставна и научна дејност на академик Ксенте Богоев, МАНУ, НБМ, Скопје 2001, 83-90..

• / Coins and Mints in Macedonia, Proceedings of the Symposium held in honor of the 80th birthday and 50th anniversary of the scholarly and educational work of Ksente Bogoev, Member of the Macedonian Academy of Arts and Sciences, / Numismatic Models in the Decoration of the Helmet with Rivets from Heraclea, MANU, Skopje 2001, 83-90.

• Les bracelets médiévaux portés sur le haut du bras découvertes en Macedoine, Vestigatio vetvestatis  to Aleksandrina Cermanović-Kuzmanović, Beograd 2001, 299-303

• Le bandeau d΄argent de la Nécropole Krstevi près de Prosek (Demir Kapija), Зборник радова Народног музеја XVIII-1 (археологија), Београд 2001, 403-414.

• A Pagan Slavonic Amulet from Davina, A Contribution to the Interpretation of its Function – Македонско наследство / Macedonian Heritage VI, 15, Skopje 2001, 41-55.

2002

• Александрина Цермановиќ-Кузмановиќ (1928-2001), Жива Антика, бр. 52, Скопје 2002, 231-233


2004

• Нумизматичка збирка на Народна банка на Република Македонија  (Numismatic Collection of the National bank of the Repubic of Macedonia), Жива Антика, бр. 54, Скопје 2004, 206-214

• Екскурси за средновековните амајлии, за алхемијата и за Мајден – Алшар / Excurses on Medieval Amulets, Alchemy and Majden-Alšar / Македонско наследство / Macedonian Heritage VIII, 21, Skopje 2004, 3-11.


2005

• In memoriam Д-р Бошко Бабиќ (1924-1998), Maced. Acta. Archaeol. 16, Скопје 2005, 365-367.

• Средновековна некропола Пепелиште (претходен извештај) / The Medieval Cemetery Pepelište (Preliminary rapport) – Summary - / Maced. Acta. Archaeol. 16, Скопје 2005, 291-306.

• Водочка варијанта на кружни наушници од крајот на XV век, / The Vodoča Variety of Circular Earrings from the Late 15. Century – Summary - / ГЗФФ 58, Скопје 2005, 277-296.

• Водочка варијанта на кружни наушници од крајот на XV век / The Vodocha Variety of Circular Earring from the Late 15th Century /, Македонско наследство / Macedonian Heritage IX, 26, Skopje 2005, 3-28.


2006

• За животот и делото на професор Вера Битракова Грозданова, Folia Archaeologica Balcanica, кн. I, Филозофски факултет, Скопје 2006, 13-23. On the Life and Deeds of Professor Vera Bitrakova Grozdanova, Folia Archaeologica Balkanica, Skopje 2006, 19-25

• Reflactions of a Narrative from the Alexander Romance, Folia Archaeologica Balkanica 1, Skopje 2006, 503-512.

• Нови детали за доцносредновековниот групен наод од Усје кај Скопје / New Details on the Late Medieval Hoard from Usie near Skopje – Summary - / Maced. Acta. Archaeol. 17, Скопје 2006, 329-339

• (Рецензија) Споменица Јована Ковачевића (Memorial de Jovan Kovačević), Београд, 2003, Maced. Acta. Archaeol., 17, Скопје 2006, 364-371

• Јован Ананиев (1947-2003), In memoriam. Maced. Acta. Archaeol. 17, Скопје 2006, 373-375
• Накитот од гроб 463 од Водоча – Крај на XV-XVI век, / The Jewellery, From Grave 463 in Vodoča – Summary - / ГЗФФ 59, Скопје 2006, 353-366.

• Le tombe 23 de Saint-Erasme – Ohrid, Homage to Milutin Garašanin, SANU, MANU, Belgrad 2006, 607-616.


2007

• Пролегомена за археологијата на турското средновековие / Prolegomena on the Archaeology on the Turkish Medieval period in Macedonia – Summary - / Зборник на трудови 2, Струмица 2007, 162-183

• Два честита прстена печатника на неидентификувана личност од XVI век од Водоча / Two 16th Century Sede Rings of an Unidentified Nobleman from Vodoča – Summary - / ГЗФФ 60, Скопје 2007, 383-395

• Накитот од некрополата во Водоча – Струмица (Во спомен на Јован Ананиев) Предавања на XXXIX меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид 2006), Скопје 2007, 191-204.


2008

• Кој бил носител на боздоганот шестопер од Водоча? / Who was the Beared of the sux-spiked morning strag of Vodocha? / ГЗФФ 61, Скопје 2008, 349-361

• За еден поданик на Хлапен и неговите подоцнежни наследници од Водоча / About a Subject of Hlapen an his Later Successor from Vodoča – Summary - / Maced. Acta. Archaeol. 18, Скопје 2008, 397-406.

• Војислав С. Јовановиќ (1930-2005). In memoriam. Maced. Acta. Archaeol. 18, Скопје 2008, 466, 467

• Le bandeau d΄argent de la Nécropole Krstevi près de Prosek (Demir Kapija), Археолошките откритија на почвата на Македонија, МАНУ, КН. 19, Скопје 2008, 953-964. (Reprint)

• Словенски, пагански амулет од Дoвина – Прилог кон толкувањето на неговата намена,  Археолошките отткритија на почвата на Македонија, кн. 19, МАНУ, Скопје 2008, 1065-1073. (Reprint)

• Базиликата Де од Хераклеја Линкестие, Археолошките откритија на почвата на Македонија, кн. 19, МАНУ, Скопје 2008, 835-850. (Reprint)

• Шлем со спојки од Хераклеја, Археолочките откритија на почвата на Македонија, кн. 19,  МАНУ, Скопје 2008, 876-886. (Reprint)


2009

• Скорпион како амблем на војнички прстен од Водоча, / Scorpion as an enblеm on a Military ring from Vodoča – Summary - / ГЗФФ 62, Скопје 2009 (319-325)

• Накитот на една матрона од Водоча, крај на XVII -  првата половина на XVIII век, Македонско наследство 34/35 (In memoriam) Б. Алексова, Скопје 2009 (во печат).

• Повторно за воинот од посадата на скорпионите од Водоча, Acta. Archaeol. 19, Скопје 2009 (во печат).

• Детали за народната, женска облека и накит од XVI век, Некропола Водоча гроб 862, Patrimonium MK. 3, Скопје 2009 (во печат).

• (Рецензија) В. Јовановић и др., Ново Брдо, Београд 2004, Maced. Acta. Archaeol. 19, Скопје 2009 (во печат).
   
e-mail:

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop