Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
проф д-р Виктор Лилчиќ

Роден е на 16. 05. 1956 год. во Скопје. Во 1978 год. дипломирал на Филозофскиот факултет на кадредрата за Историја на уметноста со археологија во Скопје. Магистрирал на истиот факултет на тема: „Античка градежна керамика во СР Македонија, Скупи, Хераклеја и Стибера” во 1986 година, а докторирал на Универзитетот во Белград на тема: „Архитектонска камена пластика во Р. Македонија од I до VI век н.е.” во 2000 година.

Во 1982 год. се вработува на Филозофскиот факултет во Скопје како библиотекар во Институтот за историја на уметноста и археологија. Од 1988 год. избран е во звање асистент, а од 27. 10. 1988 год. асистент во настава. Од 01.10 2000 држи предавања и вежби на дициплината Нумизматика, како дел од предметот Класична археологија I.
Од 22. 02. 2001, избран во наставничкото звање доцент по предметите Класична археологија II и Вовед во археологија. Од 2006 избран во наставно-научно звање вонреден професор на Филозофскиот факултет во Скопје.

1986. година магистрирал на универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје на темата: “Античка градежна керамика во С.Р. Македонија, Скупи, Стоби, Ххералеја и Стибера”.
2000. година докторирал на универзитетот во Белград на тема: “Архитектонска камена пластика во Република Ммакедонија од 1-6 век”

Со свои предавања учествувал на голем број научни собири и конгреси и е автор на повеќе од деведесет стручни прилози и статии.

Основач и претседател на Центарот за археолошки истражувања, Скопје, невладина, непрофитна организација за грижа, заштита, проучување и афирмација на археолоπкото културно наследство на Република Македонија.

Библиографија

1978.

1. Истражувањата во Стоби продолжуваат, Вечер (дневен весник) Бр 4658, Скопје 19 јуни 1978, 11.
2. Продолжува ископувањето на локалитетот Маркови Кули, Вечер Бр 4758, Скопје 13 010. 1978, 12.
3. Доцноантичка утврдена населба кај Горно Нерези Скопско, Macedoniae Acta Archaeologica (МАА, годишен зборник на Македонското археолошко научно друштво), бр. 4, Прилеп 1978, 227-234.
4. Археологија, Каде исчезнал римскиот театар од Скупи, дневен весник Нова Македонија (НовМак), Но 11320 (29. 07), Скопје 1978, 8.
5. Археологија, И античката жена се воодоошевувала на убавиот накит, НовМак (9. 09.), Скопје 1978, 7.
6 Откриен станбен објект стар 900 години, Вечер Бр 4773 (31. 10), Скопје 1978, 12.
7. Археологија, Непознат антички град кај Коњух, НовМак, Но 11418, (4. 11), Скопје 1978, 7.
8. Немите сведоци на Матка, НовМак, Но 11425 (11. 11), Скопје 1978, 3.
9. Археологија, Идентификуван првиот градски лекар (Скупи ги открива своите тајни), НовМак, Бр. 10451, (9. 12), Скопје 1978, 7.
11. Археологија, Таинствената жена во оловниот саркофаг, НовМак, (16. 12), Скопје 1978, 7.

1979.

12. Археологија, Римски ли е “римскиот” аквадукт!, НовМак, (6. 01), Скопје 1979, 8.
13. Археологија, Филип II творец на монетарен систем, НовМак, (17. 03), Скопје 1979, 8.
14. Дали е нерешлива загатка за пражителите на Скопје, Трибали - не Дарданци!, НовМак (10. 11), Скопје 1979, 8.
15. Владо Поповски, текст во каталог, Изложба од 29 март до 10 април 1979, Културно Информативен Центар Скопје, Скопје 1979, 1-10.
16. Цвеќето вечна инспирација, Просветен работник, Скопје 1979.
17. Кон изложбата на Владо Поповски, Просвета, Весник за едукација и култура, Но 483, Скопје 30 03. 1979.

1981.

18. Убавиците од Скупи, Екран (месечен журнал) Бр 538 (6.03), Скопје 1981, 46-47.
19. Античките ризници 1, Скитското злато, Екран Бр 564, (4. 09), Скопје 1981, 56-57.
20. Античките ризници 2, Проклетството на фараонот, Екран Бр 565, (11. 09), Скопје 1981, 56-58.
21. Античките ризници 3, Златните гробници на Тилија Тепе, Екран Бр 566, (18. 09), Скопје 1981, 56-58.
22. Античките ризници 4, Требениште - македонска ризница, Екран Бр 567, Скопје 1981, 56-58.
23. Античките ризници 5, Филип II и неговото богатство, Екран Бр 567, Скопје 1981, 56-58.

1983.

24. Ранохристијански засводени гробници во Македонија, Жива Антика (ЖА), Бр 33/2, Скопје 1983, 95-108 (резиме на англиски: Early Christian Vaulted Tombs in Macedonia).
25. Марков Град - Матка, Историја, вол. XIX/2, Скопје 1983, 285-295 (резиме: Marko’s Town - Matka, 298).
26. Во потрага по античкиот град Мадехефра (Блесокот на браиловската Дијана), НовМак, (18. 05, Скопје 1983, 7.
27. Античките светилишта во Македонија, Места што ги “посетувале” боговите, НовМак (26. 11), Скопје 1983, 8.
28. “Старо Скопје со околните тврдини” публикација од д-р Иван Микулчиќ, издание на Македонска Книга, Скопје, НовМак Но 13014 (16. 04), Скопје 1983, 6 (приказ).
29. Прва словенска населба во Скопско, НовМак Но 13224 (13. 11), Скопје 1983, 7.

1984.

30. Нови ранохристијански наоди околу Прилеп, Годишен зборник на Филозофскиот факултет (ГЗФФ), Бр. 37, Скопје 1984, 88-109 (резиме: New Early Christian Finding (Early Christian basilicas) around Prilep, 109).
31. Култот во Стоби, Студентски збор, Бр 926 (27 02), Скопје 1984, 12.

1985.

32. Антички храм кај Тремник, ГЗФФ, Бр. 38, Скопје 1985, 73-82 (резиме: Antique Temple at Tremnik, 82).
33. An Example of a Medieval Monastery Fortification from Macedonia, Balcanoslavica зборник трудови на Институтот за старословенска култура Прилеп, Бр. 11-12, Прилеп 1984-85, 185-196.

1986.

34. Гробни едикули и мавзолеи од античко време во СР Македонија, Историја, Бр. XXII/2, Скопје 1986, 281-289 (резиме: An Unknown Type of Tombstones in SR Macedonia from the First Centures of the New Era, 289).

1987.

35. Антички храм кај Барово, ГЗФФ, Бр. 40, Скопје 1987, 135-148 (резиме: Ein Römischer Tempel beu Barovo, 148).
36. Ранохристијанска засводена гробница кај село Орман скопско и преглед на други македонски наоди, МАА, Бр. 7-8, Скопје 1987, 143-151 (резиме: Early Christian Vaulted Tomb near Orman Village, vicinity of Skopje and a review of other Macedonian Findings, 151).

1988.

37. Доцнежноантичките тврдини во Тиквеш и Витачево, ГЗФФ, Бр. 15-16 (41-42), Скопје 1988-89, 115-136 (резиме: Le Lieux Fortifiés a Tikveš et Vitačevo de la Basse Antiquité, 129-30).

1989.

38. Траги на ранохристијански базилики во Средното Повардарје, Лихнид (зборник турови на Завод И музеј Охрид), Бр. 7, Охрид 1989, 69-80, Т. I-XXI (резиме: Les Vestiges des Basiliques Paléochretiennes dans le Povardarje Central, 80).

1990.

39. Rimski sepulkralni spomenici u Srednjem Povardarju, Arheološki Vestnik (AV), Šašlov Zbornik, Vol. 41, Ljubljana 1990, 217-226, T.1-10 (Roman Sepulchral Structures in the Central Vardar Basin, 225-226).
40. Нови монетни наоди од неколку доцноантички градишта во Скопје, Гласник на Институтот за национална историја (ГИНИ, зборник на Институтот за национална историја, Скопје) Но XXXIV/1-2, Скопје 1990, 113-132 (ко-автор Иван Станчевски).

1991.

41. Нови наоди од доцноантичките крајпатни кастели на кај Рогле, Свиларе, Сопот (ad Cephalon) и Фариш, Историја 88-89/XXIV-XXV/ Бр. 1-4, Скопје 1991, 145-154, Т. V-XII (резиме: New Findings of Late Antique Fortresses at Rogle, G. Svilare, Sopot (ad Cephalon) and Fariš, 154).

1992.

42. Monete s natpisom PAIONON, Numizmatičke Vijesti god. 34, Vol. 45, Zagreb 1992, 7-11 ( коавтор на Н. Шелдаров).
43. Експлоатација на мермерите кај Дебриште и Мрзен Ореовец во античко време, Историја, Бр. 90-91/XXVI-XXVII/ 1-4, Скопје 1992, 131-150 (резиме: Exploatation of the Marbles near Debriste and Mrzen Oreovets in the Antique Period, 150).
44. Топографија на доцноантичкиот кастел Стража кај Фариш, ЖА, Бр.  41-42, Скопје 1992, 109-114 (ко-автор И. Станчевски), (резиме: Topography of the Late Antique Castle “Straža” near the Village of Fariš, along the Way Eu(da)ristus - Ceramiae, 112).

1993.

45. Прилог кон античкиот клуч, МАА Вол. 13, Скопје 1993, 201-212 (резиме: Une Contribution a l’etude de la clef antique, 207).
46. Неколку доцноантички градишта во Пелагонија, МАА Бр. 13, 1993, 227-243 (ко-автор К. Спасеска, резиме: Quelques Forteresses de la Basse Antiquite en Pellagonie, 243-244).
47. Надгробниот ципус од Карпош и осврт на слични наоди во Македонија, ЖА, Бр. 43, Скопје 1993, 151-156 (ко-автор на Д. Михаилова, резиме: Cippus Tombstone Types in Macedonia, 156).

1994.

48. Размислувања околу убикацијата на Транупара, Културно Наследство (периодика на Републичкиот Институт за заштитан а културното наследство, Скопје XVII-XVIII (1990/91), Скопје 1994, 33-47 (резиме: Deliberation over the ubiquity of Tranupara, 38).
49. Диобол на пајонскиот владетел Теутаос, Македонски Нумизматички Гласник (МНГ) на Музеј на Македонија, Бр. 1, Скопје 1994, 27-35 (ко-автор П. Јосифовски, резиме: A Silver Diobol of the Paeonian Ruler Teutao(s), 36).
50. Античка патна мрежа, Археолошка карта на Република Македонија, издание на Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) Бр. 1, Скопје 1994, 112-117 (резиме: Antique Roads in the Republic of Macedonia, 118).
51. Кралевите на античка Македонија и нивните монети во Република Македонија, Издавачка куќа Македонска цивилизација, Скопје 1994, 1-270. (ко-автор на Н. Шелдаров).

1995.

52. Баба - Прилеп, Зборник Н.С. (Зборник на Музеј на Македонија) Бр. 1 археологија (периодика), Скопје 1995, 147-151. (ко-автор А. Миткоски; резиме: Baba - Prilep / an Late Antique fortress in the vicinity of Prilep, 149).
53. Фибули и појасни украси од 6 и 7 век во Македонија, ГЗФФ 22(48), Скопје 1995, 255-274 (ко-автор на И. Микулчиќ; резиме: Fibeln und Gürtelbeschläge des 6. Jhs. aus Makedonien, 274-275)
54. Матка низ вековите, Македонска Цивилизација, Скопје 1995, 1-153, 6 колот табли (резиме: Matka in Antiquity and the Middle Age, 127-151).
55. Антика, во монографијата Македонија културно наследство, Мисла, Скопје 1995, 46-89.
56. Antiquity, in the monograph Macedonia, cultural heritage, Misla, Skopje 1995, 46-89.
57. Конструктивност, критика или критизерство !?!, Пулс (месечен весник), Скопје 1995, март-април.

1996.

58. Античка градежна керамика во Република Македонија, Скупи, Стоби, Хераклеја и Стибера, Македонска Цивилизација, Скопје 1996, 1-131, I-IX табли, Т. 1-42. (магистерски труд; резиме: Building Ceramics in the Republic of Macedonia during Roman Period: Scupi, Stobi, Heraclea Lyncestis, Styberra, 117-131).
59. Потрага по градот Пелагонија, центарот на Македонија ‹етврта, Македонско наследство/Macedonian Heritage), весник на издавачката куќа Македонска Цивилизација (МН/MH) Бр. 1, Скопје 1996, 36-44.
60. Searching for Pelagonia City, the centre of Macedonia IV, (МН/MH) Vol. 1, Skopje 1996, 36-44.
61. Ѕездата од Исток, (МН/MH) Бр. 1, Скопје 1996, 45-51.
62. The Eastern Star, (MН/MH) Vol. 1, Skopje 1996, 45-51.
63. Научно-истражувачки проект Северозападна Македонија во доцната антика и средниот век, (МН/MH) Бр. 2, Скопје 1996, 53-84.
64. Scientific Research Project “The North-West of Macedonia in the Late Antique and the Middle Ages: Polog, Kičevija, Poreče”, (МН/MH) Vol. 2, Skopje 1996, 53-84.
65. Единици, цртежи и планови во: Археолошка карта на Република Македонија Том II, Скопје 1996.

1997.

66. Теснецот Матка, (МН/MH) Бр. 3, Скопје 1997, 46-59.
67. The Gorge of Matka, (МН/MH) Vol. 3, Skopje 1997, 46-59.
68. Доцноантички монети од “Голема Пешт”, Матка, (МН/MH) Бр. 3, Скопје 1997, 81-96 (ко-автор В. Милошевски).
69. A Late Antique Coins from “Golema Pešt”, Matka, (МН/MH) Vol. 3, Skopje 1997, 81-96 (co-author V. Miloševski).
70. Северната граница на античкото кралство Македонија во светлината на нумизматичките истражувања, (МН/MH) Бр. 4, 4-24.
71. Northern Border of the Ancient Kingdom of Macedonia in the Republic of Macedonia in the Light of the Numismatic Research, (МН/MH) Vol. 4, Skopje 1997, 4-24.
72. Сребрен диобол на пајонскиот владетел Teutao(s), (МН/MH) Бр. 4, Скопје 1997, 24-30.
73. Silver diobol of the Paeonian Ruler Teutao(s), (МН/MH) Vol. 4, Skopje 1997, 24-30.
74. Fauces Pelagoniae, (МН/MH) Бр. 4, Скопје 1997, 30-51 (на македонски јазик).
75. Fauces Pelagoniae, (МН/MH) Vol. 4, Skopje 1997, 30-51 (in English language).
76. Непознат сребрен тетробол на пајонскиот крал Ликеј, (МН/MH) Бр. 5, 4-9, (ко-автор на Е. Петрова).
77. Unknown Silver Tetrobol of the Paeonian King Lycceius, (МН/MH) Vol. 5, Skopje 1997, 4-9 (coauthor of E. Petrova).
78. Ранохристијански цркви во Македонија, (МН/MH) Бр. 5, Скопје 1997, 10-20, (ко-автор на Б. Алексова).
79. The Early Christian Churches in Macedonia, (МН/MH) Vol. No. 5, Skopje 1997, 10-20 (coauthor of B. Aleksova).
80. Каталог на ранохристијанските цркви во Република Македонија, (МН/MH) Бр. 5, Скопје 1997, 21-38, (ко-автор В. Илјовска).
81. Catalogue of Early Christian Churches in the Republic of Macedonia, (МН/MH) Vol. 5, Skopje 1997, 21-38 (co-author V. Iljovska).
82. Херакле, Едиција “Менада”, Бр. 1, Македонска Цивилизација, Скопје 1987, 1-32 (под псевдоним Александар Планински).

1998.

83. Хероонот од Барово, (МН/MH) Бр. 6, Скопје 1998, 42-79.
84. The Heroon of Barovo, (МН/MH) Vol. 6, Skopje 1998, 42-79.
85. Клучот од римскиот период во Македонија и некои балкански земји, (МН/MH) Бр. 6, Скопје 1998, 83-92 (ко-автор М. Ѓуровски).
86. The Key from Roman Period in Macedonia and some of the Balcan Countries, (МН/MH) Vol. 6, Skopje 1998, 83-92 (co-author M. Gjurovski).
87. Доцноантички комуникации и тврдини во регионот на Средното Повардарие (I. Регионот на Велес), (МН/MH) Бр. 7, Скопје 1998, 13-53.
88. Late Antique Roads and Fortresses in the Region of Middle Povardarje I, Region of Veles, (МН/MH) Vol. 7, Skopje 1998, 13-53.
89. Давина Кула, Чучер, Пролегомена кон хронологијата(МН/MH) Бр. 8, Скопје 1998, 22-43.
90. Davina Kula Čučer, Prolegomena to the Chronology, (МН/MH) Vol. 8, Skopje 1998, 22-43.
91. Осврт на историската заднина за настаните во регионот на Скопје во 6. век, (МН/MH) Бр. 8, Скопје 1998, 44-57 (ко-автор И. Станчевски).
92. A Review on the Historical Background of the 6th century Events in the Region of Skopje, (МН/MH) Vol. 8, Skopje 1998, 44-57 (coauthor I. Stančevski.
93. Центар за археолошки истражувања, Скопје (Програма), (МН/MH) Бр. 8, Скопје 1998, 58-77.
94. Center for Archaeological Research, Skopje (Program), (МН/MH) Vol. 8, Skopje 1998, 58-77.

1999.

95. Трансформација на паганскиот 'Hlæsion во христијанскиот par‹deisow на архитектонските камени елементи во Република Македонија во антиката и средниот век, (МН/MH) Бр. 9, Скопје 1999, 2-28.
96. The transformation of the pagan 'Hlæsion into the Early Christian par‹deisow on the architectural stone elements in the Republic of Macedonia in Antiquity and the Middle Ages, (МН/MH) Vol. 9, Skopje 1999, 2-28.
97. Архитектонска камена пластика у Републици Македонији од 1. до 6. века, дисертација, Филозофски факултет, Београд 1999, 1-1044 страници со илустрации; карти 1-3, компаративни типолошки табели А3: 1-5 (на српски јазик).
98. Coin hoard discovered in the Veles district, Macedonian Numismatic Journal No 3, Skopje 1999, 73-81 (co-author K. Adjievski; резиме на македонски: Колективен нумизматички наод од Велешко).
99. The Seal of the Ancient Civilization in the Republic of Macedonia is being erased, во: Protection and Safeguarding of the Cultural Heritage in the Republic of Macedonia, Center for Archaeological research, Skopje 1999, 5-8.

2000.

100. Коринтскиот капител од Св. Николе, (МН/MH) Бр. 12, Скопје 2000, 2-8 (ко-автор С. Данев).
101. The Corinthian capital from Sveti Nikole, (МН/MH) Vol. 12, Skopje 2000, 2-8 (co-author S. Danev from S. Nikole).
102. Давина Кула, »учер, студентски истражувачки камп 1998, 1999, (МН/MH) Бр. 12, Скопје 2000, 14-43 (коавтори: И. Станчевски, С. Ивановска, А. Николоска).
103. Davina Kula, Čučer, student’s research Campus 1998, 1999, (МН/MH) Vol. 12, Skopje 2000, 14-43 (co-authors: I. Stančevski, S. Ivanovska, A. Nikoloska).
104. Ранохристијанскиот презвитеријум - проекција на новиот живот, (МН/MH) Бр. 13, Скопје 2000, 83-93.
105. The Early Christian Presbytery - a Projection of New Life, (МН/MH) Vol. 13, Skopje 2000, 83-93.
106. Походот на Персеј на Ускана, (МН/MH) Бр. 14, Скопје 2000, 2-72.
107. Perseus’ Campaign in Uscana, (МН/MH) Vol. 14, Skopje 2000, 2-72

2001.

108. Давина Кула, »учер, ископување 2000, (МН/MH) Бр. 15, Скопје 2001, 30-40
109. Davina Kula, Čučer, excavation 2000, (МН/MH) Vol. 15, Skopje 2001, 30-40.
110. Римско-дорскиот ред во Македонија, (МН/MH) Бр. 16, Скопје 2001, 2-19
111. The Roman Doric Order in Macedonia, (МН/MH) Vol. 16, Skopje 2001, 2-19.
112. Проблемот на Јустинијана Прва, (МН/MH) Бр. 17, Скопје 2001, 2-17
113. The Problem od Justiniana Prima, (МН/MH) Vol. 17, Skopje 2001, 2-17.
114. Македонско цивилизациско наследство (приказ на книгата Древна Цивилизација на Т. Димитриоски, ЦПРТВ Прилеп 2000), Стремеж, двоброј 11-12, Прилеп 2001, 153-160.
116. Exagia solidi из територије Републике Македоније, Зборник радова Центра за археолошка истраживања Оделења за археологију Филозофског факултета у Београду, посветен на проф. д-р Александрина ЦермановиÊ-КузмановиÊ, Београд 2001, 203-295.
117. Македонскиот камен за боговите, христијаните и за живот по животот, (дисертација), издание Македонска цивилизација, Том. I, Скопје 2001, 1-508.

2002.

118. Македонскиот камен за боговите, христијаните и за живот по животот, (дисертација), издание Македонска цивилизација, Том II, Скопје 2002, 508-1126.
119. (интервју) Трезорот на македонското културно наследство, Македонско Сонце Бр. 395, Скопје петок 25 01 2002, 28-29.
120. Историја за „ година гимназија, ИНИ, Скопје 2002, 1-209 (автор на поглавјата: Предисторија 16-30, Македонија во предисторијата 31-33, Македонија во стариот век 70-93, Македонија под римска власт 112-121).

2003.

121. Ранохристијанска црква, изд. Македонска цивилизација, Скопје 2003, 1-227.

2004.

122. Античкото кралство Македонија во Република Македонија, (МН/MH) Бр. 23, Скопје 2004, 2-27.
123. The Ancient Kingdom of Macedonia in the Republic of Macedonia, (МН/MH) Vol. 23, Skopje 2004, 2-27.
124. Ранохристијанскиот нартекс - античката река на душите, (МН/MH) Бр. 23, Скопје 2004, 77-80.
125. Early Christian Narthex - the antique River of the Souls, (МН/MH) Vol. 23, Skopje 2004, 77-80.
126. Рановизантијски кастели и мали градови на северу Скопско-Кумановског региона, Ниш и Византија (симпозиум), Зборник Радова II, Ниш 2004, 177-183.
127. (интервју) Имаме милион аргументи за правото на името Македонија, ДНЕВНИК, Скопје среда 15 септември 2004, 15.

2005.

128. Симболиката на ранохристијанската црква, (МН/MH) Бр. 24, Скопје 2005, 2-10.
129. The Symbolism of the Early Christian Basilica, (МН/MH) Vol. 24, Skopje 2005, 2-10.
130. На Македонија í фалат податоци во личната карта, месечен весник ФОРУМ Бр 162/год. VIII, Скопје јули/август 2005, 60-65.
131. Dostonev to koinon, убикација, (МН/MH) Бр. 25, Скопје 2005, 2-19.
132. Dostonev to koinon, reconnaissance, (МН/MH) Vol. 25, Skopje 2005, 2-19.

2006.

133. Историјатот на истражување и убицирање на античкиот и средновековен град Пелагонија, (МН/MH) Бр. 27, Скопје 2006, 22-2 (ко-автор Дејан Кебакоски).
134. The History of Research and Ubiquity of the Antique and Mediaeval City of Pelagonia, (МН/MH) Vol. 27, Skopje 2005, 22-28 (co-author Dejan Kebakoski).
135. Der Weg Audaristus-Neapolis, spisanie Folia Archaeologica Balcanica No. 1 посветен на професор д-р Вера Битракова Грозданова, Институт за историја на уметност и археологија, Оддел за археологија, Скопје 2006, 185-203, Т. I-XIII.
136. An Attempt for the Reconnaissance of the Town of Pelagonia, Homage to Garašanin, Зборник посветен на академик Милутин Гарашанин, САНУ, Београд 2006, 593-605, Т. I-VII.
137. Градот на Висока во 6. век, Културно наследство, Бр. 30-31/2004-2005, Национален Конзерваторски Центар, Скопје 2006, 7-17.
138. Диоскурите и градот Пелагонија, (МН/MH) Бр. 28, Скопје 2006, 62-67.
139. Dioscuri and the town Pelagonia, (МН/MH) No. 28, Skopje 2006, 62-67.
140. Патот Аударист - Неапол, (МН/MH) бр. 29, Скопје 2006, 48-68.
141. The Road Audaristus - Neapolis, (МН/MH) No. 29, Skopje 2006, 48-68.
142. Архитектонска камена пластика во Република Македонија - ранохристијански период, Компакт диск: 2000 години христијанство, Каламус Скопје 2000, 1-18.
143. Architectural stone plastic in the Republic of Macedonia from the EarlyChristian period, CD “2000 years of Christianity like a Art origins and inspiration in the soil of Macedonia” in edition of Calamus, Skopje 2006, 1-18.
144. The Gates to Paradise on the Early Christian Architectural Stone Elements in the Republic of Macedonia, Spartacus II, БАН, Археологически институте с музей, Велико Търново 2006, 157-160.
145. (колумна) Смрт на македонскиот идентитет, ДНЕВНИК Бр. 3066, Скопје сабота 20 мај 2006, 27.
146. (колумна) Македонски идентитет?, ДНЕВНИК Бр. 3090, Скопје сабота 17 јуни 2006, 20.
147. (колумна) Македонија западно од рајот, ДНЕВНИК Бр. , Скопје сабота 15 јули 2006, 20.
148. (колумна) Од 10.000 локалитети заштитени само 150, ДНЕВНИК Бр. 3149, Скопје сабота 26 август 2006, 23.
149. (колумна) Потребен ни е нов Александар Македонски, ДНЕВНИК, година XI, Бр. 3131, Скопје 5/6 август 2006, стр. 15.

2007.

150. Early Numismatic Finds from Three Pelagonian Towns, Situla 44 Scripta praehistorica in honorem Biba Teržan, Ljubljana 2007, 849-861.
151. Новооткриена средновековна црква кај Вешје, Неготинско, (МН/MH) Бр. 31, Скопје 2007, 26-36 (ко-автор на К. Филипова).
152. New discowery, a mediaeval church at the village Vešje, Negotino, (МН/MH) No 31, Skopje 2007, 26-36 (co-author of K. Filipova).
153. Студиски престој во Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, дневник дел I, (МН/MH) Бр. 31, Скопје 2007, 37-52.
154. Study stay in Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts, Diary, Part I, (МН/MH) No 31, Skopje 2007, 37-52.
155. In memoriam, академик професор д-р Блага Алексова, (МН/MH) бр. 31, Скопје 2007, 80.
156. In memoriam, Academician professor Blaga Aleksova PhD (archaeol), (МН/MH) No. 31, Skopje 2007, 80.

2008.

157. Три тврдини на македонските кралеви кај Демир Капија, (МН/MH) Бр. 33, Скопје 2008, 2-26.
158. Three Fortresses of the Macedonian Kings at Demir Kapija, (МН/MH) No. 33, Skopje 2008, 2-26.
159. Шеснаесетзрачното сонце осветли 22 века на кралската македонска династија, Македонско сонце, Бр. 729, Скопје 20.06.2008, 8-11.
160. An attempt at reconnaissance of the town of Pelagonia, во: Археолошките откритија на почвата на Македонија, Прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија (Прилози), кн. 18, МАНУ, Скопје 2008, 441-456.
161. Via Egnatia Лихнид - Ресен, во: Археолошките откритија на почвата на Македонија, Прилози кн 18, МАНУ, Скопје 2008, 541-550.
162. Римско-дорскиот ред во Македонија, Археолошките откритија на почвата на Македонија, Прилози кн 18, МАНУ, Скопје 2008, 593-607.
163. Информација од работите на проектот Античкото кралство Македонија во Република Македонија / Report on the work on the project the ancient kingdom of Macedonia in the Republic of Macedonia, Македонски археолошки преглед / Macedonian archaeological review,  бр. / vol. 1, Скопје 2008, 65-74

2009.

- Reportage of Matthew Brunwasser for the activity of Viktor Lillčik:
Owning Alexander (Letter from Macedonia), ARCHAEOLOGY, a publication of the Archaeological Institute of America, Volume 62, Number 1, Long Island City, New York, January/February 2009, (www.archaeology.org), 55-59.
164. (Интервју) Нова Генерација Македонци, ФОРУМ година V/Бр. 188, Скопје 1. 05. 2009, 48-51 (спикер Милан Аџиевски, фото Андон Давчев)
165. Perseus “in ripa fluminis Axii posuit castra” (T. Livy, XLIV. 26.2-12), HISTRIA ANTIQUA, 18, posvećen 40-toj obljetnici profesor d-r Vesne Girardi Jurkić, Međunarodni Istrazivački Centar za Arheologiju, Pula 2009.
166. Стратегиско-визуелните и сигнални вредности на
Доцноантичкиот кастел - спекула Видим, село Куклица, Кратовско, Музејски Гласник бр. 5, Музеј на град Кратово, Кратово 2009, 41-53.
167. Триесетина единици во Малата Енциклопедија на МАНУ, Скопје 2009.
168. Линкестида и Девриоп, КОРПУС на старите градови и тврдини во Република Македонија (Корпус) том „, Македонска цивилизација, Скопје 2009, 1-232.
169. Проштевање од академик Блага Алексова, (МН/MH) Бр. 34-35, Скопје 2009 (во печат).
170. Ранохристијанска црква кај Дреново, (МН/MH) Бр. 34-35, Скопје 2009 (во печат, коавтори В. Ѓорѓиевска, К. Филипова).
171. Early Christian Church at the village of Drenovo, (МН/MH) No. 34-35, Skopje 2009 (in print, co-authors V. Gjorgievska, K. Filipova).
172. Размислувања околу убикацијата на Линк, Macedonia Acta Archaeologica бр. 19, Скопје 2009, 4,5 стр, 11 фусноти (во печат).

2010.

173. Studies in the Antique and Christian Cosmos, Macedonian civilization, Skopje 2010, 1-234 (in print).

   
e-mail: viktorlilcik@gmail.com

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop