Почетна Новости Линкови Контакт E-Mail

  За МАНД
Историјат на МАНД
Статут
Претседателство
Одбори
 
Членови
Именик
Зачленување
 
Активности
Истражувања
Изложби
Промоции
Симпозиуми
Предавања
Екскурзии
 
Редакција
Редакција на MAA
Известувања
Macedonia Acta
Archaoelogica
Информатор
проф. д-р Никос Чаусидис

Роден е на 17. 07. 1959 год. во Ташкент, поранешен СССР. Од 1968 год. живее во Скопје, од кога е и државјанин на Р. Македонија. Во 1984 год. дипломирал на Филозофски факултет - катедра за историја на уметноста со археологија. Од 01. 01. 1986 год. работи на Институтот за историја на уметноста со археологија како помлад асистент, а подоцна како доцент и професор.
Во 1986 г. се запишува на постдипломски студии по археологија на истиот факултет. Ги завршува во 1992 год. со одбрана на магистарскиот труд под наслов: „Паганската религија на Јужните Словени и нејзиниот одраз во нивната материјална култура”. Истата година е избран во звање асистент по предметот Музеологија и конзервација. 2002 година се здобил со звањето доктор на археологија (наслов на дисертацијата: Рано-средновековните двоплочести фибули и претхристијанската духовна култура на Словените" одбранет на Филозофскиот факултет во Скопје, на Институтот за историја на уметноста и археологија).
Во функција на стручен раководител, автор на елаборатот и на најголем дел од текстовите на проектот „Македонски древности”, од кој е изработен компакт диск (CD) во кој преку текст, слика, филм, компјутерски анимации, музика и говор претставена е културната историја на почвата на Република Македонија и нејзиното поблиско окружување, од предисторијата до крајот на XIV век.

Библиографија

Н. Чаусидис, Анализа на симболичката и митолошката основа на "Коледовиот циклус" песни од „Веда Словена II“ на Верковиќ, Македонски фолклор 53, Скопје, 1999, 55 – 69. (Summary: Анализ символической и мифологической основы „Коледового цикла“ песен из Верковичевой „Веда словена - II“)

Н. Чаусидис, Античные элементы в иконографии раннесредневековых украшений Восточной и Центральной Европы и Балкан // Лесная и лесостепная зоны Восточной Европы в эпохи римских влияний и Великого переселения народов (этнокультурные контакты). 2-я конференция, Тула, 2008. (in print)

Н. Чаусидис, Археологија // Енциклопедија Македоника 4 (мултимедијален ЦД-РОМ), Скопје: Семос Мултимедија, 55 – 69.

Н. Чаусидис, Археологија - ликовна семиотика - психологија (Интердисциплинарно согледување на феноменот „преместување на либидото“) // Научен собир 30 години Институт за психологија, Скопје: Филозофски факултет, 2005, 133-156.  (Summary: N. Čausidis, Archaeology - Pictorial Semiotic - Psychology Interdisciplinary Perspective of  Phenomenon the "Transfer of Libido")

Н. Чаусидис, Балканске „кућарице“ и неолитски керамички жртвеници у облику куће // С. Петровић (ed.) Етнокултуролошки зборник, XIII, Сврљиг, 2009, 53-72.

Н. Чаусидис, Барабан і "тешко оро" - аналіз міфо-символічного і обрядового значення // Народна творчість та етнографія: Македонський спецвипуск, Киiв, 3/2009, 68 - 79. (Summary: N. Chausidis, The drum and the dance „Teškoto - analysis of the mytho-symbolic and ritual meaning; Резиме: Тапанот и „тешкото оро“ - анализа на митско-симболичкото и обредното значење)

Н. Чаусидис, Дажбог во хрониката на Малала и неговите релации со други средновековни и фолклорни извори, Studia, mythologica Slavica, 3, Ljubljana, 2000, 23 - 41. (Summary: N. Čausidis, Dažbog in Malalas Chronicle and His Relations with Other Medieval and Folkloristic Sources)
http://sms.zrc-sazu.si/pdf/03/SMS_03_Causidis.pdf

Н. Чаусидис, Дијахрониското компарирање на религиските  и етно - културните процеси на почвата на Македонија // Г. Старделов (ed.) Религиите и религиските аспекти на материјалната и духовната култура на почвата на Република Македонија, Скопје: МАНУ, 1996, 251 - 265. (Summary: Диахронное сравнение религиозных и этно-культурных процессов на территории Македонии) 

Н. Чаусидис, Дуалистички слики - богомилството во медиумот на сликата, Скопје: Лист, 2003, - 440. (Summary: N. Čausidis, Dualistic Images: Pictorial Representations of the Bogomil Movement)

Н. Чаусидис, Дуалистичкиот. Н. Чаусидис, Дуалистичкиот концепт во религиите на почвата на Македонија // Г. Старделов, Б. Ристовски, И. Џепароски (eds.) Историјата на идеите на почвата на Македонија, Скопје: МАНУ, 2000, 53 - 85. 

Н. Чаусидис, Елен со рогови дополнети со животински протоми (семиотичка и компаративна анализа со акцент на тракиските примери), Миф, 12, София, 2007, 35 - 67.
Продажба: http://www.nbulitera.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=&product_id=1001&category_id=25&option=com_virtuemart&Itemid=1

Н. Чаусидис, Как изучать славянские двухпластинчатые фибулы в дальнейшем, // В. В. Седов (ed.) ТрудыVI Международного Конгресса славянской археологии, Т. 5, Москва, 1999, 154 - 169. 

Н. Чаусидис, Контактот меѓу културата на Јужните Словени и Византија // Г. Старделов (ed.) Цивилизации на почвата на Македонија, Скопје: МАНУ, 1995, 91 - 101. (Summary: N. Čausidis, Contact between South Slav and Byzantine Cultures)

Н. Чаусидис, Космолошки слики. Симболизација и митологизација на космосот во ликовниот медиум, Т.1 (текст), Т.2 (илустрации, каталог), Скопје, 2005, - 439. (Summary: N. Čausidis, Cosmological Images. Symbolisation and Mythologisation of the Cosmos in the Pictorial Medium).
Продажба: http://knizarnica.mk/vk.asp?pid=F43

Н. Чаусидис, Ктиторскиот портрет на кралот Марко со ритон во раката и неговите можни паганословенски  предлошки // В. Десподова (ed.) Кралот Марко во историјата и во традицијата, Прилеп: Институт за старословенска култура, 1997, 309 - 317. (Summary: Nikos Chausidis, The Portrait of King Marko as a Ktitor with a Riton in his Hand and its Possible Paganoslavic Originales)

Н. Чаусидис, Куќата и нејзините симболички значења, Радио Скопје - трета програма, 41 - 42, Скопје, 1990, 255 - 264.

Н. Чаусидис, Куќата и нејзините симболички значења / The house and its symbolic meanings, Македонско наследство / Macedonian Heritage, 2, Скопје, 1996, 37 - 52.

Н. Чаусидис, Магиската и естетската функција на митските слики во традиционалната култура на Јужните Словени, Наше писмо, 7, Скопје, 1996, 20 - 22.

Н. Чаусидис, Манихејско толкување на римските споменици од т.н. "кавадаречка група" / The manihaeic interpetation of the roman monuments of "Кavadarci group", Македонско наследство / MacedonianHeritage, 11, Скопје, 1999, 3 - 77.

Н. Чаусидис, Местото на археологијата во истражувањето на митологијата (проучување на митот низ елементите на материјалната култура) // С. Петровић (ed.) Етнокултуролошки зборник, књ. X, Сврљиг, 2004, 67 - 75.

- Н. Чаусидис, Метафизички аспекти музеја (Митска и магијска база музеологије) // О редефинисању појма етнографског музејског предмета: зборник радова (Стручни скуп Етнолошке секције Музејског друштва Србије. Крушевац 9 - 10 новембар 2006), Крушевац: Народни музеј, 2007, 9 – 16. (Summary: N. Chausidis, Museum Metaphysic Aspects: Myth and Magic Basis of Museology)

http://www.mds.org.yu/zbornik/4/nikos4.pdf

- N. Čausidis, Metafizički aspekti muzeja (mitska i magijska baza muzeologije) // L. Gavrilović, M. Stojanović, Muzeji u Srbiji: započeto putovanje, Beograd: Muzejsko društvo Srbije, 2008, 9 - 21. 

Н. Чаусидис, Методи интердисциплинарних истраживања ликовних мотива на стећцима // С. Петровић (ed.) Етнокултуролошки зборник, књ. IX, Сврљиг, 2004, 135 - 148. (Summary: Nikos Čausidis, Methods оf Interdisciplinary Research оf Art Motifs оn Tombstones)

Н. Чаусидис, Митологизација на планината (дијахрониски поглед низ македонските и пошироко - низ балканските примери) // К. Ќулавкова (ed.) Меморија и интерпретација, Скопје: МАНУ, 2008, 171 - 213. (Summary: N. Čausidis, Mythologization of the Mountain. A Diachronic Survey of Examples from Macedonia and the wider Balkan region)
Резиме:  http://www.interpretations.mk/tekst.asp?lang=mac&tekst=73

N. Čausidis,Mythologization of the Mountain (A Diachronic Survey of Examples from Macedonia and the wider Balkan region) // K. Kulavkova(ed.) Memory & Art. Interpretations. Vol 2, Skopje: MANU, 2008, 261-303.
Summary: http://www.interpretations.mk/tekst.asp?lang=eng&tekst=73

Н. Чаусидис, Митологизираното гумно во словенската традиционална култура - I, Studia, mythologica Slavica, 10, Ljubljana, 2007, 83 - 101. (Summary: N. Chausidis, The Mythologized Threshing Floor in the Slavic Traditional Culture - I)
http://sms.zrc-sazu.si/pdf/10/SMS_10_Causidis.pdf

Н. Чаусидис, Митологизираното гумно во словенската традиционална култура - II, Studia, mythologica Slavica, 11, Ljubljana, 2008, 65 - 103. (Summary: N. Chausidis, The Mythologized Threshing Floor in the Slavic Traditional Culture - II)
Summary:   http://sms.zrc-sazu.si/Si/SMS11/Nikos_11.html

Н. Чаусидис, Митолошката структура на обредот, како негово имплицитно театролошко сиже (по примерот на новогодишните обреди // Г. Старделов, Ј. Лужина, И. Џепароски (eds.) Театарот на Македонска почва, Скопје: МАНУ, 2005, 11 - 46.   

Н. Чаусидис, Митска слика // К. Ќулавкова (ed.) Поимник на книжевната теорија, Скопје: МАНУ, 2007, 339 - 342.

Н. Чаусидис, Митската родилка во ликовните претстави  од  јужнословенскиот фолклор (методолошки разгледувања), Македонски фолклор, 47, Скопје, 1991, 261 - 280. (Summary: N. Čausidis, The Mythical Woman in Child Bed in the Folklore of the Southern Slavs)

N. Čausidis, Mitske slike južnih Slovanov // O. Luthar, V. Likar (eds.) Historičniseminar, II, Ljubljana, 1997, 25 - 48.

Н. Чаусидис, Митските опоненти, на раносредновековните појасни јазичиња, Studia, mythologicaSlavica, 4, Ljubljana, 2001, 47 - 80. (Summary: N. Čausidis, Mythical Opponents on Early Middle Ages belt tongues)
http://sms.zrc-sazu.si/pdf/04/SMS_04_Causidis.pdf

Н. Чаусидис, Митските слики на Јужните Словени, Скопје: Мисла, 1994, - 547 стр.

(Делумен руски превод на книгата: Н. Чаусидис, Старинные образы южных славян.
http://www.nivjezha.narod.ru/Liki.htm

N. Čausidis, Mythical pictures of the South Slavs, StudiamythologicaSlavica, 2, Ljubljana, 1999, 275 - 296. (Summary: Mitske podobe Južnih Slovanov)
http://sms.zrc-sazu.si/pdf/02/SMS_02_Causidis.pdf

N. Chausidis, Mythical Representations of the Mother Earth in Pictorial Media // G. Terence Meaden (ed) An Archaeology of Mother Earth Sites and Sanctuaries: Art and Artefacts, Symbols and Images From History and Prehistory. (in print)
Summary: http://events.um.edu.mt/eaa2008/meaden.pdf

Н. Чаусидис, Накит "Комани" - културе, његова иконографија, симболика и обредно - магиски карактер, Гласник одјељења умјетности (Црногорска академија наука и умјетности), 11, Подгорица, 1992, 41 - 107. (Summary: Nikos Čausidis, The "Komani" Culture Jewellry, the Iconography, Symbolism and Ritual аnd Magical Character)

Н. Чаусидис, Накитот на „Комани“ културата / N. Čausidis, Тhe Јewellery of the "Кomani" culture, Македонско наследство / Мacedonian Heritage, 7, Skopje, 1998, 54 - 85.

Н. Чаусидис, Негроидните митски ликови во Македонија и Тракија, Миф, 15, София, 2010. (in print)

Н. Чаусидис, Неколку доцноантички градишта  во Мариово, Macedoniae acta archaeologica, 13, Скопје, 1993, 213 - 226. (Summary: N. Čausidis, Late Roman Structures along the River Vitoliška Reka in Mariovo)

N. Chausidis, Neolithic ceramic figurines in the shape of woman - house from the Republic of Macedonia, // 13th Annual Meeting of European Association of theArchaeologists (Abstract Book), Zadar, 2007, 154.

Н. Чаусидис, Новооткриени доцноантички тврдини на Скопска Црна Гора, Macedoniae acta archaeologica, 10, Скопје, 1989, 183 - 197. (Summary: N. Čausidis, The Newly Found Late Antique Fortifications in Skopska Crna Gora)

Н. Чаусидис, Обредот како трансмисија меѓу половите нагони и работата, Миф, 14, София, 2008, 5 - 43.
Продажба: http://www.nbulitera.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=&product_id=1015&category_id=25&option=com_virtuemart&Itemid=1

Н. Чаусидис, Оловен амулет со испишана молитва против "нежит" од градот Чрешче, Зборник на Музеите на Македонија (Археологија), н.с. бр. 1, Скопје, 1995, 153 - 166. (Summary: Nikos Čausidis, Lead Amulet With an Inscibed Prayer Against "Nezhit" from the City of Cresce)

Н. Чаусидис, Отворите на неолитските жртвеници од типот „Мајка-Куќа“ (симболика и култна намена), Macedoniae acta archaeologica, 18, Скопје, 2008, 75 - 92. (Summary: Nikos Čausidis, The Oppenings of the Neolithic Altars of the "Mother-House" Type. Symbolism and Cult Purpose) 

Н. Чаусидис, Пагано - словенски култни предмети од Тесалија (I, II), Годишен зборник на Филозофскиот факултет, 19 (45); 20 (46), Скопје, 1992; 1993, 141 - 166;  159 - 178. (Summary: Славнские языческие култовые предметы из Фессалии - I / II)

Н. Чаусидис, Паганската религија на Јужните Словени и нејзиниот одраз во нивната материјална култура, магистерска работа, одбранета на Филозофскиот факултет во Скопје, 1992 г. (ракопис:  380 стр. текст, 109 табли со илустрации).  

N. Čausidis, Poganska religija Slavena u svjetlu ranosrednjovјekovnih materijalnih nalaza sa područja Balkana, Histria antiqua, 13, Pula 2005, 437 - 456. (Summary: Slavic Pagan Religion in Light of Early Mediaeval Material Finds from the Balkans)

Н. Чаусидис, По повод буквата „Ж“, Стожер, 1997 / 8 - 9, Скопје, 1997, 5 - 6.  

Н. Чаусидис, Предисторија, // Македонски древности (ЦД - ром), Скопје, 2000 / англиска верзија: Prehistory, // Macedonian Antiquities, Skopje, 2000. 

Н. Чаусидис, Предисторија, // Македонија - културно наследство, Скопје: Мисла, 1995, 14 - 45 (сл, 1 - 25; карта со список на наоѓалиштата; основна   литература на стр. 215). Англиски превод: Prehistory // Macedonia - cultural heritage, Скопје: Мисла, 1995, 14 - 45.

Н. Чаусидис, Претхристијанската религија на Словените, Радио Скопје - трета програма, 33, Скопје, 1988, 171 - 190.

Н. Чаусидис, Претхристијанската словенска писменост, Стожер, 1997 / 10 - 11, Скопје, 1997, 5 - 6.  

Н. Чаусидис, Претставите на словенските богови - опоненти во ликовниот медиум, Културен живот, 1997 / 1, Скопје, 55 - 65. 

N. Čausidis, „Prozori–oči“ i „vrata–usta“ na neolitskim žrtvenicima tipa „Mati–Kuća“ s područja  Republike Makedonije, Histria antiqua (posebno izdanje posvećeno 40. obljetnici rada prof.dr.sc. V. Girardi Jurkić), Pula, 2009. (in print)

Н. Чаусидис, „Прстестата“ фибула од Прилепец и другите аналогни раносредновековни примероци од централниот и јужниот Балкан, Macedoniae acta archaeologica, 17, Скопје, 2006  303 - 327.

Н. Чаусидис, Раносредновековните двоплочести фибули и претхристијанската духовна култура на Словените, докторска дисертација, одбранета на Филозофскиот факултет во Скопје, 2002, (ракопис:  601  стр. текст; табли со илустрации).  

Н. Чаусидис, Раносредновековната бронзена рака од Романија и нејзините релации со словенските пагански традиции, Studia, mythologica Slavica, 6, Ljubljana, 2003, 37 - 106. (Summary: N. Čausidis, Romanian Bronze Hand from the Early middle Ages and Its Relation to Slavic Pagan Traditions)
http://sms.zrc-sazu.si/pdf/06/SMS_06_Causidis.pdf

Н. Чаусидис, Релације између "Комани" - културе и "Салтово Мајацке" културе и проблем порекла њихових носилаца // Р. Бојовић (ed.) Становништво словенског поријекла у Албанији, Титоград: Историјски институт СР Црне Горе, 1991, 57 - 67.
http://www.rastko.org.yu/rastko-al/zbornik1990/ncausidis-relacije.php

Н. Чаусидис, Ромбични елементи као средства транспозиције плодности између човека и природе // А. Агапкина, Д. Ајдачић, А. А. Плотникова (eds.) Кодови словенских култура, 5 (земљорадња), Београд, 2000, 15 - 28. (Summary: N. Chausidis, Rhombic elements as a means of transference of fertility between mankind and nature)
Summary:  http://www.kapija.narod.ru/Ethnoslavistics/Codes/c05.htm#anchor03 

Н. Чаусидис, Ромбичните орнаменти како сретство за транспонирање на плодоноста, Културен живот, 1996 / 1, Скопје, 58 - 66.  

Н. Чаусидис, Сексуальные коннотации ДВЕРИ по материалам фольклора и доисторических находок в Балканском регионе: диахронный анализ, И. А. Седакова (ed.) Балканские чьтения 10 „Переходы. Перемены. Превращения“, Москва: Институт славяноведения РАН, Москва, 2009, 97 - 105.

Н. Чаусидис, Семантика посуды в лексике славянских традиционных культур, // Г. А. Богатова, Н. И. Демидова (eds.) И. И. Срезневский и история славяно-русской филологии: Тенденции в науке, образовании и культуре, Рязань, 2007, 33 - 36.

Н. Чаусидис, Симболиката и култната намена на "македонските бронзи", Жива антика, 38 / 1 - 2, Скопје, 1988, 69 - 89. (Summary: Nikos Čausidis, The Symbolic аnd Cult Use оf "Macedonian Bronzes")

Н. Чаусидис, Сликите со митска содржина како елементи за следење на експанзијата на словенските популации, Balcanoslavica, 32 - 33, Прилеп, 2003, 25 - 42.

Н. Чаусидис, Словенските пантеони во ликовниот медиум: Сварог, Studia mythologica Slavica, Ljubljana, 1, 1998, 75 - 92. (Summary: N. Čausidis, The Slavic Pantheons in Visual Medium - Svarog)
http://sms.zrc-sazu.si/pdf/01/SMS_01_Causidis.pdf

Н. Чаусидис, Споменикот на културата и посетителот - анализа на контактот, типови на комуникација, // Културата и туристичката понуда (зборник од меѓународниот симпозиум), Охрид, 1996, 221 - 230.  

Н. Чаусидис, Средновековни наоди од Просек, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, 14 (40), Скопје, 1987, 171 - 196. (Summary: N. Čausidis, Medieval Finds from Prosek)   

Н. Чаусидис, Стожерот и неговите значења, Стoжер, 3, Скопје, 1996, 14 - 15.

Н. Чаусидис, Сукња између жене и земље - дијахрони преглед семиотике покривања доњег дела женског тела, // Традиционална естетска култура: тело и одевање, // Д. Жунић (ed.), Ниш, 2009, 202 - 233. (Abstract: Nikos Chausidis, Skirt between woman and earth: a diachronic overview of the semiotics of covering the lower part of female body)  
http://www.ni.ac.rs/dokumenti/sanu/telo_i_odevanje.pdf

Н. Чаусидис, Тапан – дијахрониски преглед на митско-симболичкото и обредното значење на тапанот во Македонија, // Е. Црвенковска (ed.) Предавања на XL меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, 2008, 209 - 236.   
http://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/2007-Predavanja.pdf
украински превод: 
http://st.free-lance.ru/users/translators2008/upload/f_4a4216cc0f7ea.doc

N. Čausidis, The Black Man in the Mythical Tradition of Macedonia, // K. Kulavkova (еd.) Interpretations, Vol. 3, Figures of Memory: Black Arab, Skopje: MANU, 2009, 73 - 104. 
Summary: http://www.interpretations.mk/tekst.asp?lang=eng&tekst=83

N. Chausidis, The Funeral Stelae of "Kavadarci Group” in Macedonia:
Manichaean Interpetations // Funerary Sculpture of the Western Illyricum and Neighbouring Regions of the Roman Empire (abstracts), Split: Književni krug Split, 2009, 100 - 101.
Програма: http://www.knjizevni-krug.hr/novosti.asp

N. Chausidis, The historic relations of the religious traditions on the folklore of the Southern Slavs. Реферат од меѓународниот  конгрес "Религија и фолклор", София, 1995, (непубликуван ракопис 11 стр. текст и илустрации).  

N. Chausidis, Тhe magic and aesthetic Functions of mithical Images in the South Slav traditional Culture, // D. Ajdačić (ed.) The Magical and Aesthetic in the Folklore of Balkan Slavs, Belgade: Library Vuk Karadžić, 1994, 5 - 21.

Н. Чаусидис, Театролошки импликации во Јужнословенските обреди за контролирање на атмосферските појави // Ј. Лужина (ed.) Прилози за историјата на македонскиот театар, Прилеп: Македонски театарски фестивал „Војдан Чернодрински“, 2000, 187 - 214.

Н. Чаусидис, Трансформациите на иконографијата и симболиката на праисторискиот и средновековниот накит на Балканот, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, 15 - 16 (41 - 42), Скопје, 1988 / 89, 137 - 168. (Summary: N. Čausidis, Transformation of the Iconography and Symbolism of Pre-historic and Mediaeval Jewellery in the Balkans)  

Н. Чаусидис, Требенишките кратери и митот за Кадмо и Хармонија, Macedoniae acta archaeologica, 19, Скопје, 2010. (Summary: N. Chausidis, Trebenishte’s craters and the myth about Kadmo and Harmoniya)

Н. Чаусидис, Враќање кон примарното свето (за творештвото на Искра Димитрова), Letre internationale,  1996/3, Скопје, 104 - 115.

Н. Чаусидис, Зборувате ли Бурушаски? (интервју со Д-р. Илија Чашуле), Културен живот, Скопје 1998 / 2, 5 - 12.  

Н. Чаусидис, Змеј - од демон кон божество и обратно, Lettre internationale, 15 - 16, Скопје, 1999, 48 - 57.

Н. Чаусидис, Змеј - од демон кон божество и обратно, (реферат од меѓународниот научен собир "Нижа митологија Балканских Словена", Белград, 1995. (18 стр. ракопис /).

Н. Чаусидис, Жената како персонификација на просторот за живеење, // Ј. Лужина (ed.) Македонскиот театар: балкански контекст, Скопје: Факултет за драмски уметности, 2007, 45 - 101.

Н. Чаусидис, Язычество ... , Н. Чаусидис, Язычество Славян Южных краев  Македонии и северной Греции - остатки материальной культуры и процесы христианизации (реферат: Меѓународен симпозиум "Премин од паганство во христијанство кај Словените", одржан во Москва - Звенигород. 1994 г. , во организација на Меѓународната унија за словенска археологија: (ракопис од 26 стр. со илустрации - непубликувано ).

Н. Чаусидис, Г. Николов, Црепна и вршник (митолошко - семиотичка анализа), Studia mythologica Slavica, 9, Ljubljana, 2006, 97 - 160. (Summary: N. Chausidis, G.Nikolov,  Crepnaand Vrshnik. Mythological - Semiotic Analysis)
http://sms.zrc-sazu.si/pdf/09/SMS_09_Causidis.pdf

Н. Чаусидис, К. Рахно, Г. Наумов, Пећ као жена и мајка у словенској традиционалној култури: семиотика, митологија, обреди, лингвистика, дијахроне компарације, // А. Агапкина, Д. Ајдачић, J. Bartminsky, M. Mencej, А. Плотникова (eds.) Кодови словенских култура, Т. 10 (ватра), Београд: CLIO, 2008, 13 - 114.
   
e-mail: chausidis@gmail.com

 
© MAND 2005. All rights reserved. Powered by creative workshop